REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
ORAZ SZKOLEŃ STACJONARNYCH

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ SZKOLEŃ STACJONARNYCH

 artszkolenia.pl 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa  zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.artszkolenia.pl, zwanego dalej „Sklepem”.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w szkoleniach stacjonarnych, na które można zapisać się poprzez stronę internetową www.artszkolenia.pl.
 3. Sklep oraz szkolenia stacjonarne prowadzone są przez firmę Hubert Lamański Pracownia Florystyczna Flower Land z siedzibą przy ul. Pszennej 5/15 w Krakowie, działającą pod nazwą ArtSzkolenia, Nip:5562504895 ,Regon 121373010  wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwaną dalej „Sprzedawcą”.
 4. Adres Sklepu i dane kontaktowe: adres internetowy – www.artszkolenia.pl  , kontakt: artszkolenia@gmail.com , adres korespondencyjny: Hubert Lamański, Pracowni Florystyczna Flower Land, ul. Wolska 2, 30-663 Kraków.
 5. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.
 6. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email. 
 7. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§2 Rodzaje i zakres działalności Sklepu

  1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet asortymentu z zakresu wiedzy florystycznej i dziedzin pokrewnych.
  2. Produktami dostępnymi w ofercie sklepu są produkty fizyczne, kursy on-line oraz produkty elektroniczne.
  3. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. 
  4. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. 
  5. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto, przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia danych o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta. 
  6. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. 
  7. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży oraz umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu. 
  8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione. 
  9. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu. 

 

§3 Wymogi techniczne

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja/ urządzenie końcowe Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne
  • aktywne łącze internetowe,
  • Procesor 800  MHz lub o  wyższych parametrach, pamięć RAM co najmniej 1024 MHz.
  • System operacyjny co najmniej Windows XP lub nowszy.
  • włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java.
  • Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
  • Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.

§4 Zasady dokonywania zakupów

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość. 
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto z poziomu Sklepu. 
 3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą. 
 4. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności lub otrzyma informacje w jaki sposób dokonać płatności drogą tradycyjną. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. 
 5. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Kupującym a Sprzedającym może zostać zawarta umowa określonego rodzaju: 
  • w przypadku produktów fizycznych – umowa sprzedaży, 
  • w przypadku kursów on-line i innych produktów elektronicznych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych. 
 6. Jeżeli przedmiotem zamówienia są jednocześnie produkty różnego rodzaju, złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia kilku umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi zamówienia. 
 7. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego. 
 8. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7 powyżej. 

§5 Produkty fizyczne

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne następuje poprzez wysyłkę zakupionych produktów na adres podany przez Kupującego. 
 2. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 72 h, chyba, że co innego wynika z opisu produktu w Sklepie. 
 3. Zamówienie uważa się za zrealizowane w chwili nadania przesyłki do Kupującego. 
 4. Przesyłka powinna zostać dostarczona do Kupującego w terminie wynikającym z wybranego sposobu dostawy. 

§6 Kursy on-line

 1. Realizacja zamówienia obejmującego kurs on-line następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję uzyskania dostępu do zawartości kursu. 
 2. Dostęp do kursu on-line odbywa się za pośrednictwem dedykowanej platformy kursowej. Złożenie zamówienia skutkuje założeniem dla Kupującego konta użytkownika w ramach platformy kursowej umożliwiającego mu uzyskanie dostępu do kursu. 
 3. Z chwilą pierwszego zalogowania się do konta użytkownika w ramach platformy kursowej, treści cyfrowe stanowiące zawartość kursu uważa się za dostarczone w całości Kupującemu. 
 4. W przypadku kursów on-line, dostęp do treści wchodzących w skład kursu może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie na stronie Sklepu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Kupujący utraci dostęp do kursu. Jeżeli dostęp do kursu on-line przyznawany jest na czas nieoznaczony, Sprzedawca może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu do kursu, o czym uprzedzi Kupującego przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji Kupujący będzie mógł pobrać wszystkie materiały wchodzące w skład Kursu na dysk lub do pamięci swojego urządzenia. 
 5. Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności: 
  • korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania, 
  • nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim, 
  • nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy. 

 6. W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z ust. 4 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do platformy. 
 7. Poszczególne kursy on-line dostępne w Sklepie mogą być prezentowane również w ramach oddzielnych stron internetowych, innych niż Sklep. Zakup dostępu do Kursu następuje jednak zawsze za pośrednictwem mechanizmu Sklepu. 

§7 Produkty elektroniczne

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak e-book, audiobook, webinar itp. następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego. 
 2. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu. 

§8 Dostawa i płatność

 1. Dostępne metody dostawy produktów opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej. 

§9 Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści zawarte w Sklepie, produkty elektroniczne, kursy on-line, treści cyfrowe dostępne w ramach Platformy Klubowej oraz materiały tekstowe, graficznie i zdjęciowe wchodzące w skład produktów fizycznych objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Sprzedawcy. 
 2. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogę skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. 

§10 Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy (w przypadku umowy sprzedaży) albo w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych). 
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych. 
 4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. 
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem 
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności. 
 9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. 

§11 Reklamacje

 1. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).
 2. Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres artszkolenia@gmail.com.
 3. Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.
 4. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna lub jeżeli produkt jest cyfrowy na nośniku niematerialnym.
 5. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.
 6. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie przesłane w odpowiedzi na otrzymaną wiadomość Konsumenta.

§12 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca. 
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu obsługi zamówień, konta użytkownika oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami. 
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem www.artszkolenia.pl/politykaprywatnosci 

§13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość: 
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy, 
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą, 
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów. 
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 

§14 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany. 
 2. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych. 
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. 
 • REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH FLORYSTYCZNYCH STACJONARNYCH
 1. Organizatorem szkoleń jest firma Hubert Lamański Pracownia Florystyczna Flower Land z siedzibą przy ul. Pszennej 5/15 w Krakowie, działająca pod nazwą ArtSzkolenia. Firma Hubert Lamański Pracownia Florystyczna Flower Land jest instytucją szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem 2.12/00196/2019.
 2. Miejscem szkoleń stacjonarnych jest pracownia florystyczna mieszcząca się przy ul. Wolskiej 2 w Krakowie. Wyjątkiem są szkolenia wyjazdowe. W opisie każdego szkolenia na stronie www.artszkolenia.pl widnieje obowiązujący adres miejsca szkolenia.
 3. Wszystkie informacje dotyczące harmonogramu, tematyki i zakresu szkoleń organizowanych przez ArtSzkolenia publikowane są na stronie internetowej www.artszkolenia.pl oraz innych mediach społecznościowych służących do komunikowania się z uczestnikami.
 4. Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu stacjonarnym należy dokonać w formie elektronicznej, korzystając z formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie www.artszkolenia.pl. Rezerwacja miejsca na szkoleniu jest ważna 5 dni. W tym czasie należy dokonać opłaty wpisowej za kurs w wysokości 50% jego wartości. Numer konta oraz dane do przelewu są udostępnione uczestnikowi po zapisie w formie elektronicznej. Brak opłaty w wyznaczonym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji miejsca.
 5. Za zamówione szkolenie Uczestnik może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności: 
  • przelewem bankowym na konto sklepu (w tytule wpisując nazwę szkolenia i nazwisko uczestnika)
   • za pośrednictwem płatności DPAY
 6. Rezygnację ze szkolenia można zgłosić drogą elektroniczną na adres artszkolenia@gmail.com lub telefoniczne pod numerem 500 435 981. Jeśli zgłoszenie tego faktu nastąpi w okresie nie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia, uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej opłaty bądź zaliczki.  Jeśli uczestnik nie brał udziału w szkoleniu i nie zgłosił rezygnacji organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia.
 7. 2 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia Organizator ma prawo do odwołania lub zmiany daty szkolenia jeżeli liczba uczestników jest niewystarczająca. Uczestniczy kursu są informowani o wszelkich zmianach drogą elektroniczną lub telefonicznie. W przypadku odwołania szkolenia uczestnicy dostają pełen zwrot wniesionej opłaty za szkolenie w ciągu 7 dni od daty odwołania szkolenia.Opłata za szkolenie jest pobierana z góry. Wpłata powinna nastąpić za pomocą przelewu na rachunek bankowy podany przez organizatora lub w dniu rozpoczęcia kursu, w miejscu gdzie odbywa się szkolenie. Faktura VAT jest wystawiona i wysyłana droga elektroniczną do 5 dni od daty zakończenia szkolenia.
 8. Cena kursu/warsztatu obejmuje wszystkie podstawowe narzędzia wykorzystywane przez Uczestnika podczas zajęć, materiał florystyczny oraz materiały techniczne.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania kursu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnik godzi się na publikację przez Organizatora zdjęć z kursu na stronie www, oraz w mediach społecznościowych.
 10. Uczestnik publikując zdjęcia i wszelkie materiały prac z kursów zobowiązuje się oznaczyć i podpisać ArtSzkolenia jako Organizatora. 
 11. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Hubert Lamański Pracownia Florystyczna Flower Land z siedzibą przy ul. Pszennej 5/15, 30-654 Kraków. Kontakt do inspektora danych osobowych: info@flowerland.pl.
 12. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych uczestników. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez organizatora w celu przeprowadzenia kursu/szkolenia/warsztatu oraz w celu komunikacji między organizatorem a kursantem, a za zgodą Uczestnika również w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług. Osoby przystępując do udziału w kursie/szkoleniu/warsztacie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym zakresie.
 13. Przetwarzane kategorie danych osobowych Uczestnika to dane osobowe, które zamieszczone są w formularzu zgłoszeniowym.
 14. Odbiorcą danych osobowych Uczestnika są pracownicy i współpracownicy firmy Hubert Lamański Pracownia Florystyczna Flower Land z siedzibą przy ul. Pszennej 5/15 w Krakowie, działający pod nazwą ArtSzkolenia. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem www.artszkolenia.pl/politykaprywatnosci 
 15. Dane osobowe przechowywane dla celów przesyłania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia przez Uczestnika zgody na ich przetwarzanie bądź żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.
 16. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
 17. Uczestnik zapisując się na kurs/szkolenie akceptuje postanowienia niniejszego regulamin.
 18. Uczestnik może składając reklamacje dotyczące szkoleń najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia szkolenia drogą mailową na adres artszkolenia@gmail.com. Organizator ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji i przesłaniu decyzji o jej rozpatrzeniu lub odrzuceniu na adres mailowy Uczestnika.

Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2020 r. do odwołania.

Newsletter

Zapisz się na bezpłatny newsletter i odbierz darmowy ebook z inspirującymi kompozycjami do samodzielnego wykonania.
  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]

  * Zapisując się do newslettera, wyrażasz zgodę na przesyłanie Ci informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach ArtSzkolenia.pl. Zgodę będziesz mógł w każdej chwili wycofać, a szczegóły związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności i regulaminu.